Marketingul online, o competiție sportivă #altfel

Marketingul online competiție sportivă

Marketingul online, o competiție sportivă #altfel

Cine crede că Marketingul și sportul nu sunt asemănătoare în niciun fel sigur nu a avut ocazia să le experimenteze pe amândouă. Ambele domenii se ghidează după aceleași principii: pregătire temeinică (SEO), competiție acerbă (diferențierea față de concurență)  și interacțiune cu o comunitate dinamică: Un sportiv este și el un brand până la urmă și își construiește strategia bazându-se pe aceleași tactici.

#Optimizare SEO sau antrenament și dietă?

Dacă ar fi să transpunem conceptul de optimizare SEO în lumea sportului, cu siguranță așa l-am defini: antrenament și dietă. Așa cum marii campioni au nevoie de disciplină, de exercițiu și de echilibru, exact așa au nevoie și business-urile pentru a se clasa pe primele trei locuri… în Google. 

Care este secretul unui loc pe podium? Constanța! Iar atunci când ne referim la SEO, aceasta se traduce în cuvinte-cheie bine alese, astfel încât o afacere să se facă remarcată pe terenul potrivit: Nu îi dai o minge de fotbal unui tenisman și te aștepți să facă performanță, nu-i așa? Odată aleasă „mingea” potrivită, secretul este să o folosești constant în antrenamentele tale. În cazul Marketingului, în conținutul pe care brandul tău îl furnizează.

Pentru a atinge performanța în SEO, dar și în sport, se recomandă, așadar, antrenamentul consecvent!

#Joacă fairplay, dar joacă inteligent!

Atunci când vorbesc despre vizibilitatea în online, specialiștii în Marketing Online și servicii SEO o compară adesea cu o competiție în care cel mai important lucru este să-ți cunoști adversarii. Cu cât explorezi mai mult strategiile pe care cei din jurul tău le-au aplicat de-a lungul timpului, cu atât le vei putea anticipa mai bine următoarele mișcări.

În Marketing, ca și în sport, concurența îți poate pune piedici sau te poate ajuta să înveți din greșelile ei. Vorbeam mai sus despre constanță și despre a investi în pregătire. Ei bine, multe business-uri uită de această parte și neglijează fie modernizarea site-ului web, fie etapa de optimizare SEO, fie utilizarea canalelor de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn etc)

Cum te poți menține cu un pas înaintea concurenței? Ia deciziile la timp!  Investește în SEO pentru a obține un trafic de calitate pe termen lung, lucrează la crearea unui UX la standarde actuale și interacționează permanent pentru a crea o adevărată comunitate în jurul brandului tău.

#Antrenorul te definește, alege-l cu atenție!

La fel ca în sport, și în Marketing antrenorul este cel care face diferența. El este cel analizează și descoperă adevăratul potențial, cel care trasează direcții strategice și te ghidează în drumul tău spre victorie. Dacă ai un business, alege agenția cu care lucrezi după aceleași criterii după care ți-ai alege și antrenorul: verifică ce rezultate a avut până în prezent și analizează în ce măsură strategia pe care o propune ți se potrivește.

SEO 365 este o echipă de specialiști care poate cu succes candida pentru rolul de antrenor. Cu o experiență de peste 20 de ani în online, ne-am ghidat permanent clienții în drumul lor spre titulatura de „afacere de succes”. Dacă ai nevoie de strategii personalizate pentru business-ul tău, specialiștii noștri îți oferă în această perioadă sesiuni de consultanță gratuită.

Cine știe? Poate tocmai ți-ai găsit antrenorul în Marketing online!


Alătură-te comunității noastre pe Facebook SEO 365, Instagram @seo_365 sau LinkedIn SEO 365 Marketing Online.

Online marketing, a #different sports competition

Marketingul online competiție sportivă

Online marketing, a #different sports competition

Whoever thinks that marketing and sports are not similar in any way surely has not had the opportunity to experience both. Both fields are guided by the same principles: thorough training (SEO), fierce competition (differentiation from the competition) and interaction with a dynamic community: An athlete is also a brand; after all, they also build their strategies based on the same tactics.

#SEO (Search Engine Optimization) or training and diet?

If we were to transpose the concept of Search Engine Optimization into the world of sports, we would certainly define it this way: training and diet. Just as great champions need discipline, exercise and balance, so do businesses need in order to rank on the top three places… in Google.

What’s the secret to a place on a podium? Perseverance! And when we talk about SEO, it translates into well-chosen keywords, so that a business can be noticed on the right field: You don’t give a soccer ball to a tennis player and you expect him/her to perform, don’t you? Once you have chosen the right “ball”, the secret is to use it constantly in your training. In the case of Marketing, in the content that your brand provides.

In order to achieve performance in SEO, but also in sports, consistent training is therefore recommended!

#Play fair, but play smart!

When talking about online visibility, Marketing specialists often compare it to a competition in which the most important thing is to know your opponents. The more you explore the strategies that those around you have applied over time, the better you will be able to anticipate their next moves.

In Marketing, as in sports, competition can hinder you or help you learn from their mistakes. I was talking above about consistency and investing in training. Well, many businesses forget about this and neglect either the updating of the website, or the Search Engine Optimization stage, or the use of social channels.

How can you stay one step ahead of the competition? Make decisions on time! Invest in SEO to get quality long-term traffic, work on creating a UX up to current standards and interact constantly to create a real community around your brand.

#The coach defines you, choose him carefully!

Just like in sports, in Marketing the coach is the one who makes the difference. He is the one who analyzes and discovers the true potential, the one who draws strategic directions and guides you on your path to victory. If you have a business, choose the agency you work with according to the same criteria according to which you would choose your coach: check what results they have had so far and analyze to what extent the strategy they propose suits you.

SEO 365 is a team of specialists who can successfully run for the role of coach. With over 20 years of online experience, we have constantly guided our customers on their path to the title of “successful business”. If you need customized strategies for your business, our specialists offer you free consulting sessions during this period.

Who knows? Maybe you’ve just found your online marketing coach!

Leave a Reply

Îți plac articolele noastre?

Vino în comunitatea SEO 365:

Abonează-te la newsletter!*Prin abonarea la newsletter, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale. Firma poate utiliza aceste date pentru a-mi trimite periodic e-mail-uri. Detalii: Politica de Confidențialitate.